Site voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website
Het OCMW van Stabroek biedt U deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat U,
zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.
Onder "informatie" worden begrepen alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere
grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de
inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid OCMW Stabroek
Het OCMW Stabroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien U ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt U deze schriftelijk aanvragen bij de Voorzitter van het OCMW, Kerkstraat 35, 2940 Stabroek. Het OCMW van Stabroek heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het OCMW de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het OCMW, noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het OCMW van Stabroek. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het OCMW Stabroek en de websiteleverancier. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het OCMW van Stabroek.

Links en verwijzingen
 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het OCMW van Stabroek controleert deze websites en deze informatieniet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het OCMW de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Het OCMW van Stabroek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het OCMW verwijst. Indien U hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de secretaris van het
OCMW Stabroek: ocmw@ocmwstabroek.be

Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die het OCMW langs deze website van U ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het OCMW van Stabroek. Zij dienen uitsluitend om U de door U gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt U het recht om de gegevens over U te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijft U naar de Voorzitter van het OCMW, kerkstraat 35, 2940 Stabroek of mailt u naar
 
 

Site voorwaarden   Sitemap   Privacyverklaring    

© OCMW Stabroek - Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory